Blog

RD 56/2016 – Auditories Energètiques

OBLIGATORIETAT DE REALITZAR AUDITORIES ENERGÈTIQUES PER A GRANS EMPRESES

Termografia - Auditoria Energetica

A principis de febrer es va trasposar la Directiva Europea 2012/27/UE d’eficiència energètica mitjançant el RD 56/2016 d’eficiència energètica.

Amb la recent publicació, va entrar l’obligatorietat de realitzar Auditories Energètiques de forma periòdica (cada 4 anys), almenys, en el 85 % del total dels consums energètics. Aquesta obligatorietat ve registrada en el Reial Decret 56/2012, de 12 de febrer.

L’objectiu és millorar l’eficiència energètica d’aquests grans consumidors.

Aquesta normativa serà aplicable a aquelles empreses que tinguin la consideració de grans empreses, entenent per tals tant les que ocupin almenys a 250 persones com les quals, àdhuc sense complir aquest requisit, tinguin un volum de negoci que excedeixi de 50 milions d’euros i, a l’una, un balanç general que excedeixi de 43 milions d’euros. Igualment, el Reial decret 56/2016, serà també d’aplicació als grups de societats, definits segons l’establert en l’article 42 del Codi de Comerç, que, tenint en compte les magnituds agregades de totes les societats que formen el grup consolidat, compleixin els referits requisits de gran empresa.

OBLIGATORIEDAD DE REALIZAR AUDITORIAS ENERGÉTICAS PARA GRANDES EMPRESAS

Termografia - Auditoria Energetica

A principios de febrero se traspuso la Directiva Europea 2012/27/UE de eficiencia energética mediante el RD 56/2016 de eficiencia energética.

Con la reciente publicación, entró obligatoriedad de realizar Auditorias Energéticas de forma periódicas (cada 4 años), al menos, en el 85 % del total de los consumos energéticos. Esta obligatoriedad viene registrada en el Real Decreto 56/2012, de 12 de febrero. El objetivo es mejorar la eficiencia energética de estos grandes consumidores.

Esta normativa será de aplicación a aquellas empresas que tengan la consideración de grandes empresas, entendiendo por tales tanto las que ocupen al menos a 250 personas como las que, aun sin cumplir dicho requisito, tengan un volumen de negocio que exceda de 50 millones de euros y, a la par, un balance general que exceda de 43 millones de euros. Igualmente, el Real Decreto 56/2016 será también de aplicación a los grupos de sociedades, definidos según lo establecido en el artículo 42 del Código de Comercio, que, teniendo en cuenta las magnitudes agregadas de todas las sociedades que forman el grupo consolidado, cumplan los referidos requisitos de gran empresa.

Aquestes Auditories Energètiques hauran de ser realitzades per experts en la matèria, els quals han de garantir la seva experiència en el sector de l’Eficiència Energètica.

És important destacar que les empreses tenen un termini de 9 mesos per realitzar i presentar aquests treballs.
Aquesta obligatorietat ha de presetnar-se com una oportunitat per introduir mesures d’eficiència energètica reals, ja que el cost energètic actual suposa una important càrrega en el balanç anual de les empreses.

SEDNA Engineering & Energy ha realitzat Auditories Energètiques en diversos sectors, com l’hoteler, comercial, gran distribució, industrial, culturals, sanitari, residencial. A causa d’aquesta satisfactòria experiència estem en disposició d’oferir un servei d’excel·lència, donant valor al treball a realitzar.

D’altra banda, disposem de Tècnics qualificats amb les següents atribucions:

– Enginyers i Enginyers Tècnics Industrials

– Certificadors del protocol de mesura i verificació d’estalvis energètics IPMVP (CMVP-EVO)

– Implantadors de Sistemes de Gestió Energètica (SGEN – ISO50001)

– Més de 40 Auditories Energètiques, presentades i verificades per Institucions públiques, com per exemple el ICAEN, IDAE i el AVEN.

Estas Auditorias Energéticas deberán ser realizadas por expertos en la materia, los cuales deben garantizar su experiencia en el sector de la Eficiencia Energética.

Es importante destacar que las empresas tienen un plazo de 9 meses para realizar y presentar estos trabajos.

Esta obligatoriedad debe ser vista como una oportunidad para introducir medidas de eficiencia energética reales, ya que el coste energético actual supone una importante carga en el balance anual de las empresas.

SEDNA Engineering & Energy ha realizado Auditorias Energéticas en diversos sectores, como el hotelero, comercial, gran distribución, industrial, culturales, sanitario, residencial. Debido a ésta satisfactoria experiencia estamos en disposición de ofrecer un servicio de excelencia, dando valor al trabajo a realizar.

Por otra parte, disponemos de Técnicos cualificados con las siguientes atribuciones:

– Ingenieros e Ingenieros Técnicos Industriales

– Certificadores del protocolo de medida y verificación de ahorros energéticos IPMVP (CMVP-EVO)

– Implantadores de Sistemas de Gestión Energética (SGEN – ISO50001)

– Más de 40 Auditorias Energéticas, presentadas y verificadas por Instituciones públicas, como por ejemplo el ICAEN, IDAE y el AVEN.

No Comments

Leave a Reply

three × one =

ContactaMe.

Contacto

 

Dirección:

C/ Confraria de Sant Elm

08301 MATARÓ (Barcelona)

 

Telefono:

+34 655.67.37.57

Social Links

Manda tu consulta


He leído y acepto el Aviso Legal y Política de Privacidad