Eficiència Energètica deduïble a la RENTA

Eficiència Energètica deduïble a la RENTA

Eficiencia Energética deducible en la RENTA

Mitjançant el Real Decret-llei 5/2011, de 29 de abril es va aprovar la modificació de la deducció de les reformes en l’habitatge.

Es tracta d’una deducció a aplicar en l’IRPF de fins al 20% de les quantitats satisfetes per obres de rehabilitació realitzades entre el 7 de maig de 2011 i el 31 de desembre de 2012.

Fins a la reforma només es podien deduir les obres de rehabilitació destinades a la conservació del immoble i les relacionades amb l’adaptació de l’habitatge per a persones amb minusvalideses d’algun membre de la unitat familiar.

Amb el nou decret, és possible deduir les reformes en l’habitatge habitual o l’edifici en el qual aquesta es troba “que tinguin per objecte la millora de l’eficiència energètica, la higiene, salut i protecció del medi ambient, la utilització d’energies renovables, la seguretat i l’estanqueïtat, i en particular la substitució de les instal·lacions d’electricitat, aigua, gas o altres subministraments, o afavoreixin l’accessibilitat a l’edifici o els habitatges, en els termes previstos en el Reial decret 2066/2008, de 12 de desembre, pel qual es regula el Pla Estatal d’Habitatge i Rehabilitació 2009-2012, així com per les obres d’instal·lació d’infraestructures de telecomunicació realitzades durant aquest període que permetin l’accés a Internet i a serveis de televisió digital en l’habitatge habitual del contribuent”.

Eficiencia Energética deducible en la RENTA

Mediante el Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril se aprobó la modificación de la deducción de las reformas en la vivienda.

Se trata de una deducción a aplicar en el IRPF de hasta el 20% de las cantidades satisfechas por obras de rehabilitación realizadas entre el 7 de mayo de 2011 y el 31 de diciembre de 2012.

Hasta la reforma sólo se podían deducir las obras de rehabilitación destinadas a la conservación del immueble y las relacionadas con la adaptación de la vivienda para personas con minusvalías de algún miembro de la unidad familiar. Con el nuevo decreto, es posible deducir las reformas en la vivienda habitual o el edificio en el que esta se encuentra “que tengan por objeto la mejora de la eficiencia energética, la higiene, salud y protección del medio ambiente, la utilización de energías renovables, la seguridad y la estanqueidad, y en particular la sustitución de las instalaciones de electricidad, agua, gas u otros suministros, o favorezcan la accesibilidad al edificio o las viviendas, en los términos previstos en el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, así como por las obras de instalación de infraestructuras de telecomunicación realizadas durante dicho período que permitan el acceso a Internet y a servicios de televisión digital en la vivienda habitual del contribuyente”.

Com es calcula la deducció?

La base màxima de la deducció depèn de la base imposable del contribuent.

Es distingeixen dos casos:

– Si la base imposable del contribuent és igual o inferior a 53.007,20 euros anuals, la base anual màxima serà de 6.750 euros anuals.

– Si la base imposable està compresa entre 53.007,20 i 71.007,20 euros anuals, la base anual màxima serà de 6.750 euros menys el resultat de multiplicar per 0,375 la diferència entre la base imposable i 53.007,20 euros anuals.

L’import de la deducció es restarà de la quota íntegra estatal després de les deduccions previstes en els apartats 2, 3, 4, 5, 6 i 7 de l’article 68 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Exemple de càlcul

Suposant una base imposable inferior a 53.007,2 euros anuals, si la quantitat satisfeta per obres en 2011 (posteriors al 6 de maig) ascendeix a 12.000 euros, la base màxima per a l’any 2011 serà de 6.750 euros, i es podrà aplicar de nou la deducció en 2012 amb una base màxima de 5.250 euros (12.000 – 6.750).

En cada exercici la deducció serà igual al 20% d’aquesta base màxima anual. És a dir, 1.350 euros en 2011 i 1.050 euros en 2012.

Quant es pot arribar a estalviar en l’IRPF en aplicar aquesta deducció?

L’aplicació d’aquesta deducció pot suposar estalviar, per les obres en un habitatge, fins a 4000 € a les declaracions de l’IRPF. Aquesta xifra és el resultat d’aplicar a la base acumulada de deducció màxima per habitatge (20.000€) el tipus de deducció del 20%.

Es pot aplicar la deducció a tot tipus d’obres?

Aquesta deducció és aplicable per obres realitzades que tinguin per objecte la millora de l’eficiència energètica, la higiene, salut i protecció del medi ambient, la utilització d’energies renovables, la seguretat i l’estanqueïtat, i en particular la substitució de les instal·lacions d’electricitat, aigua, gas o altres subministraments, o afavoreixin l’accessibilitat a l’edifici o els habitatges, en els termes previstos en el Reial decret 2066/2008, de 12 de desembre, pel qual es regula el Pla Estatal d’Habitatge i Rehabilitació 2009-2012, així com per les obres d’instal·lació d’infraestructures de telecomunicació.

Es consideren obres de millora de l’eficiència energètica, higiene, salut, protecció del medi ambient en edificis i habitatges i utilització d’energies renovables:

– Instal·lació de panells solars, a fi de contribuir a la producció d’aigua calenta sanitària demandada pels habitatges, en un percentatge, almenys, del 50 % de la contribució mínima exigible per a edificis nous

– Millora de l’envolupant tèrmica de l’edifici per reduir la seva demanda energètica, mitjançant actuacions com l’increment de l’aïllament tèrmic, la substitució de fusteries i envidrats dels buits, o unes altres, sempre que es demostri la seva eficàcia energètica, considerant factors com la severitat climàtica i les orientacions

– Qualsevol millora en els sistemes d’instal·lacions tèrmiques que incrementin la seva eficiència energètica o la utilització d’energies renovables

– Millora de les instal·lacions de subministrament i instal·lació de mecanismes que afavoreixin l’estalvi d’aigua, així com la realització de xarxes de sanejament separativas a l’edifici que afavoreixin la reutilització de les aigües grises al propi edifici i redueixin el volum d’abocament al sistema públic de clavegueram.

Es consideren obres per garantir la seguretat i estanqueïtat dels edificis:

– Intervencions sobre elements estructurals de l’edifici: murs, pilars, bigues, fonaments, etc. per reforçar o consolidar les seves deficiències

– Adaptar les instal·lacions elèctriques a la normativa vigent

– Intervencions sobre cobertes i murs afectats per humitats

Es consideren obres per a millora de l’accessibilitat:

– Instal·lació d’ascensors, rampes o dispositius d’accés

– Adaptació d’ascensors o rampes ja existents a les noves normatives o a necessitats de persones amb discapacitat

– Instal·lació d’elements d’informació que permetin l’orientació a l’edifici, adaptats a les necessitats de persones amb discapacitat sensorial

– Obres d’adaptació dels habitatges a les necessitats específiques de les persones amb discapacitat o de persones majors de 65 anys.

– Instal·lació d’infraestructures de telecomunicació que permetin l’accés a Internet i a serveis de televisió digital en l’habitatge.

Es pot aplicar la deducció a obres realitzades en qualsevol habitatge?

La deducció es pot aplicar per obres realitzades en qualsevol habitatge propietat del contribuent, o per obres a l’edifici en què es trobi. No s’exigeix que l’habitatge sigui ocupat amb caràcter habitual i permanent.
No obstant això, no donaran lloc a la deducció les obres realitzades en habitatges afectes a una activitat econòmica, places de garatge, jardins, parcs, piscines i instal·lacions esportives i altres elements anàlegs.

Puc abonar el cost de les obres per qualsevol forma de pagament?

No donen dret a la deducció les quantitats satisfetes mitjançant lliuraments de diners en metàl·lic. Per calcular la base de la deducció es consideren les quantitats satisfetes mitjançant les següents formes de pagament: targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes d’entitats de crèdit.

Incompatibilitats

No donen dret a aquesta deducció les quantitats satisfetes per les quals el contribuent practiqui la deducció per inversió en habitatge habitual contemplat en l’article 68.1 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Compatibilitat amb altres ajudes i subvencions

Aquesta deducció és compatible amb la percepció de subvencions a l’empara del Pla Estatal d’Habitatge i Rehabilitació 2009-2012 o de qualsevol altra subvenció a la rehabilitació concedida en plans autonòmics o municipals.

Font:

Ministeri de Foment: Deducción en el IRPF por obras de mejora en la vivienda

¿Cómo se calcula la deducción?

La base máxima de la deducción depende de la base imponible del contribuyente.

Se distinguen dos casos:

– Si la base imponible del contribuyente es igual o inferior a 53.007,20 euros anuales, la base anual máxima será de 6.750 euros anuales.

– Si la base imponible está comprendida entre 53.007,20 y 71.007,20 euros anuales, la base anual máxima será de 6.750 euros menos el resultado de multiplicar por 0,375 la diferencia entre la base imponible y 53.007,20 euros anuales.

El importe de la deducción se restará de la cuota íntegra estatal después de las deducciones previstas en los apartados 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 68 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Ejemplo de cálculo

Suponiendo una base imponible inferior a 53.007,2 euros anuales, si la cantidad satisfecha por obras en 2011 (posteriores al 6 de mayo) asciende a 12.000 euros, la base máxima para el año 2011 será de 6.750 euros, y se podrá aplicar de nuevo la deducción en 2012 con una base máxima de 5.250 euros (12.000 – 6.750).

En cada ejercicio la deducción será igual al 20% de dicha base máxima anual. Es decir, 1.350 euros en 2011 y 1.050 euros en 2012.

¿Cuánto se puede llegar a ahorrar en el IRPF al aplicar esta deducción?

La aplicación de esta deducción puede suponer ahorrar, por las obras en una vivienda, hasta 4000 € en las declaraciones del IRPF. Dicha cifra es el resultado de aplicar a la base acumulada de deducción máxima por vivienda (20.000€) el tipo de deducción del 20%.

¿Se puede aplicar la deducción a todo tipo de obras?

Esta deducción es aplicable por obras realizadas que tengan por objeto la mejora de la eficiencia energética, la higiene, salud y protección del medio ambiente, la utilización de energías renovables, la seguridad y la estanqueidad, y en particular la sustitución de las instalaciones de electricidad, agua, gas u otros suministros, o favorezcan la accesibilidad al edificio o las viviendas, en los términos previstos en el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, así como por las obras de instalación de infraestructuras de telecomunicación.

Se consideran obras de mejora de la eficiencia energética, higiene, salud, protección del medio ambiente en edificios y viviendas y utilización de energías renovables:

– Instalación de paneles solares, a fin de contribuir a la producción de agua caliente sanitaria demandada por las viviendas, en un porcentaje, al menos, del 50 % de la contribución mínima exigible para edificios nuevos

– Mejora de la envolvente térmica del edificio para reducir su demanda energética, mediante actuaciones como el incremento del aislamiento térmico, la sustitución de carpinterías y acristalamientos de los huecos, u otras, siempre que se demuestre su eficacia energética, considerando factores como la severidad climática y las orientaciones

– Cualquier mejora en los sistemas de instalaciones térmicas que incrementen su eficiencia energética o la utilización de energías renovables

– Mejora de las instalaciones de suministro e instalación de mecanismos que favorezcan el ahorro de agua, así como la realización de redes de saneamiento separativas en el edificio que favorezcan la reutilización de las aguas grises en el propio edificio y reduzcan el volumen de vertido al sistema público de alcantarillado.

Se consideran obras para garantizar la seguridad y estanqueidad de los edificios:

– Intervenciones sobre elementos estructurales del edificio: muros, pilares, vigas, cimientos, etc. para reforzar o consolidar sus deficiencias

– Adaptar las instalaciones eléctricas a la normativa vigente

– Intervenciones sobre cubiertas y muros afectados por humedades

Se consideran obras para mejora de la accesibilidad:

– Instalación de ascensores, rampas o dispositivos de acceso

– Adaptación de ascensores o rampas ya existentes a las nuevas normativas o a necesidades de personas con discapacidad

– Instalación de elementos de información que permitan la orientación en el edificio, adaptados a las necesidades de personas con discapacidad sensorial

– Obras de adaptación de las viviendas a las necesidades específicas de las personas con discapacidad o de personas mayores de 65 años.

– Instalación de infraestructuras de telecomunicación que permitan el acceso a Internet y a servicios de televisión digital en la vivienda.

¿Se puede aplicar la deducción a obras realizadas en cualquier vivienda?

La deducción se puede aplicar por obras realizadas en cualquier vivienda propiedad del contribuyente, o por obras en el edificio en que se encuentre. No se exige que la vivienda sea ocupada con carácter habitual y permanente.

No obstante, no darán lugar a la deducción las obras realizadas en viviendas afectas a una actividad económica, plazas de garaje, jardines, parques, piscinas e instalaciones deportivas y otros elementos análogos.

¿Puedo abonar el coste de las obras por cualquier forma de pago?

No dan derecho a la deducción las cantidades satisfechas mediante entregas de dinero en metálico. Para calcular la base de la deducción se consideran las cantidades satisfechas mediante las siguientes formas de pago: tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuentas de entidades de crédito.

Incompatibilidades

No dan derecho a esta deducción las cantidades satisfechas por las que el contribuyente practique la deducción por inversión en vivienda habitual contemplada en el artículo 68.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Compatibilidad con otras ayudas y subvenciones

Esta deducción es compatible con la percepción de subvenciones al amparo del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 o de cualquier otra subvención a la rehabilitación concedida en planes autonómicos o municipales.

Fuente:

Ministerio de Fomento: Deducción en el IRPF por obras de mejora en la vivienda

About The Author

Xavier Palacios

1 Comment

  • reformarmadrid on 26 Octubre, 2014

    Muy bueno el artículo, hay muchas cosas que no sabía

Leave a Reply

eleven − 2 =

ContactaMe.

Contacto

 

Dirección:

C/ Confraria de Sant Elm

08301 MATARÓ (Barcelona)

 

Telefono:

+34 655.67.37.57

Social Links

Manda tu consulta


[recaptcha size:normal]

He leído y acepto el Aviso Legal y Política de Privacidad